• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752197
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

"BEZPIECZEŃSTWO WOKÓŁ NAS " - M.GÓRNIAK

Bezpieczeństwo wokół nas” – opracowany przez  Małgorzatę Górniak

Bezpieczeństwo i ochrona dzieci przed złem to najważniejsza sprawa dla rodziców i opiekunów.

Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielności powinniśmy wyposażyć je w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Dzieci charakteryzuje mała sprawność w wyobrażaniu sobie możliwych skutków podejmowanych działań, silna koncentracja na zachowaniu „tu i teraz", słaba kontrola własnych emocji i duże uzależnienie od presji grup rówieśniczych.

Stale zwiększające się zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, wymaga konkretnych działań zapobiegawczych, które powinni podejmować rodzice i nauczyciele. Skupiać się one powinny na pokazaniu potencjalnych zagrożeń czyhających na dziecko oraz na wyrabianiu umiejętności przewidywania i podejmowania właściwych decyzji celem ich zneutralizowania.

Niniejszy program z zakresu nauki bezpiecznych zachowań przeznaczony jest dla dzieci 3- 4- 5-6 letnich pod nazwą „Bezpieczeństwo wokół nas", można modyfikować, dostosowując go do indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków.

Jego realizacja przy wykorzystaniu scenariuszy do pracy z dziećmi, gwarantuje wprowadzenie elementów profilaktyki niebezpiecznych zachowań i zagrożeń. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli dzieciom kształtować odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, poznać poczucie bezpieczeństwa płynące z najbliższego otoczenia (rodzina, przedszkole), ale też różne niebezpieczeństwa czyhające na dzieci w różnych miejscach i sytuacjach.

Cele kształcenia i wychowania:

 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: rodziny, grupy rówieśniczej
 • wskazanie dzieciom osób zaufanych, bezpiecznych dla nich, do których mogą zgłaszać się z różnymi problemami, opowiadać im, co je niepokoi, uczyć się od nich właściwego zachowania w sytuacjach konfliktowych,
 • nauczenie    dzieci    bezpiecznych    zachowań    wobec    osób    obcych i nieznajomych. Okazywanie szacunku osobom dorosłym ze zwróceniem uwagi na to, że są sytuacje, w których reguły dobrego wychowania nie muszą obowiązywać - w sytuacjach zagrożenia można je łamać,
 • nabycie przez dzieci umiejętności posługiwania się pełnym imieniem i nazwiskiem, przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z nieznajomym oraz   przekazania    istotnych    informacji    służbom    Straży  Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji,
 •  uświadomienie dzieciom faktu jak cenną wartością jest ich zdrowie, zachęcanie do dbania o nie,
 •  rozwijanie umiejętności rozpoznawania substancji trujących, uczulenie ich na to, co wkładają do ust, a przede wszystkim na wcześniejsze zapytanie dorosłego o zgodę,
 •  zrozumienie współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców okolicy (dorosłych  i  dzieci)  za  czystość  wody,  wdrażanie  do  oszczędnego korzystania z wody, uświadomienie niezbędności wody dla życia na Ziemi,
  • nauka niewerbalnego sposobu porozumiewania się (język ciała – ruchy i gesty), wyrażania uczuć i emocji,
  •  rozwijanie wyobraźni i fantazji,
  •  wzbogacenie czynnego słownictwa,
  •  zgranie   grupy   w   celu   rozwijania   pomysłowości   i   kreatywności, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
  •  doskonalenie   umiejętności   słuchania   i   radości   z   bycia   słuchanym, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

 

Przedszkolak - absolwent

 • wie jak trzeba zachować się w sytuacjach zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić
 • wie, że nie można samemu zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem
 • próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu, w domu, ogrodzie, ma rozeznanie, gdzie można się bawić a gdzie nie
 • zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich
 • rozumie znaczenie rodziny i bliskich w życiu codziennym
 • zna swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
 • zna numery awaryjne i potrafi poprawnie z nich skorzystać
 • potrafi współdziałać w grupie
 • przekazuje informacje zwrotne do rodziców z przeprowadzonych zajęć, zabaw
 • potrafi za pomocą znaków graficznych odczytać zagrożenie
 • reprezentuje postawę asertywną