• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752074
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  

Dziennik Ustaw  – 11 –   Poz. 356

 

I etap edukacyjny: klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna

Celem  edukacji  wczesnoszkolnej  jest  wspieranie  całościowego  rozwoju  dziecka.  Proceswychowania  i  kształcenia  prowadzony  w  klasach  I–III  szkoły  podstawowej  umożliwiadziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń nadrodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. Edukacja na tym etapie jest ukierunkowanana zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych ucznia. Szkoła respektuje podmiotowośćucznia w procesie budowania indywidualnej wiedzy oraz przechodzenia z wieku dziecięcegodo okresu dorastania. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia naukina II etapie edukacyjnym.

 

Do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy:

1) wspieranie  wielokierunkowej  aktywności  dziecka  przez  organizowanie  sytuacjiedukacyjnych  umożliwiających  eksperymentowanie  i  nabywanie  doświadczeń  orazpoznawanie  polisensoryczne,  stymulujących  jego  rozwój  we  wszystkich  obszarach:fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;

2) zapewnienie  prawidłowej  organizacji  zabawy,  nauki  i  odpoczynku  dla  uzyskaniaciągłości  procesów  adaptacyjnych  w  odniesieniu  do  wszystkich  dzieci,  w  tymrozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

2)  Sposób  nauczania  przedmiotu  wychowanie  do  życia  w  rodzinie  określają  przepisy  wydane  na  podstawie  art. 4  ust.  3ustawy  z  dnia  7  stycznia  1993  r.  o  planowaniu  rodziny,  ochronie  płodu  ludzkiego  i  warunkach  dopuszczalnościprzerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.).

3)  Przedmiot język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz przedmiot język regionalny – język kaszubski jest realizowanyw szkołach (oddziałach) z nauczaniem języka mniejszości narodowych lub etnicznych oraz języka regionalnego – językakaszubskiego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemieoświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).Dziennik Ustaw  – 17 –   Poz. 356

 

3) wspieranie:

a) aktywności  dziecka,  kształtującej  umiejętność  korzystania  z  rozwijających  sięumysłowych  procesów  poznawczych,  niezbędnych  do  tworzenia  własnychwzorów zabawy, nauki i odpoczynku,

b) wspieranie  rozwoju  mechanizmów  uczenia  się  dziecka,  prowadzące  doosiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się;

4) wybór  (opracowanie)  programu  nauczania  opartego  na  treściach  adekwatnych  dopoziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania orazuwzględniającego  potrzeby  i  możliwości  uczniów  rozwijających  się  w  sposóbnieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) planowa  realizacja  programu  nauczania  szanująca  godność  uczniów,  ich  naturalneindywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniającapoczucie  wartości,  zaspokajająca  potrzebę  poczucia  sensu  aktywności  własneji współdziałania w grupie;

6) zapewnienie  dostępu  do  wartościowych,  w  kontekście  rozwoju  ucznia,  źródełinformacji i nowoczesnych technologii;

7) organizacja zajęć:

a) dostosowanych  do  intelektualnych  potrzeb  i  oczekiwań  rozwojowych  dzieci,wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia

emocji,  uczuć  własnych  i  innych  osób,  sprzyjających  utrzymaniu  zdrowiapsychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej),

b) umożliwiających  nabywanie  doświadczeń  poprzez  zabawę,  wykonywanieeksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanieproblemów  w  zakresie  adekwatnym  do  możliwości  i  potrzeb  rozwojowych  nadanym  etapie  oraz  z  uwzględnieniem  indywidualnych  możliwości  każdegodziecka,

c) wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatnedo poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawnośćfizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku,

d) wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejściaz dzieciństwa w wiek dorastania,

e) umożliwiających  poznanie  wartości  i  norm  społecznych,  których  źródłem  jestrodzina,  społeczność  szkolna,  społeczność  lokalna  i  regionalna,  naród,  orazrozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumieniaprzez dziecko na danym etapie rozwoju,

f) wspierających  poznawanie  kultury  narodowej,  odbiór  sztuki  i  potrzebę  jejwspółtworzenia  w  zakresie  adekwatnym  do  etapu  rozwojowego  dziecka,uwzględniających możliwości  percepcji i rozumienia  tych zagadnień na danymetapie rozwoju dziecka,

g) wspierających  dostrzeganie  środowiska  przyrodniczego  i  jego  eksplorację,możliwość  poznania  wartości  i  wzajemnych  powiązań  składników  środowiskaprzyrodniczego,  poznanie  wartości  i  norm,  których  źródłem  jest  zdrowyekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez

dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska,  Dziennik Ustaw  – 18 –   Poz. 356

 

h) umożliwiających  zaspokojenie  potrzeb  poznawania  kultur  innych  narodów,w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki,a  także  zabaw  i  zwyczajów  dzieci  innych  narodowości,  uwzględniającychmożliwości  percepcji  i  rozumienia  tych  zagadnień  na  danym  etapie  rozwojudziecka;

8) organizacja przestrzeni edukacyjnej:

a) ergonomicznej,  zapewniającej  bezpieczeństwo  oraz  możliwość  osiągania  celów

b) umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętnościspołecznych,  właściwy  rozwój  emocjonalny  oraz  zapewniającej  poczuciebezpieczeństwa,

c) stymulującej  systematyczny  rozwój  wrażliwości  estetycznej  i  poczuciatożsamości,  umożliwiającej  integrację  uczniów,  ich  działalność  artystyczną,społeczną  i  inną  wynikającą  z  programu  nauczania  oraz  programuwychowawczo-profilaktycznego;

9) współdziałanie  z  rodzicami,  różnymi  środowiskami,  organizacjami  i  instytucjami,uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunkówumożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

10) systematyczne  uzupełnianie,  za  zgodą  rodziców,  realizowanych  treściwychowawczych  o  nowe  zagadnienia,  wynikające  z  pojawienia  się  w  otoczeni  dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

11) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące doosiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się.