• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752110
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

PLAN PRACY

Roczny plan pracy

Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaśle

rok szkolny 2020/2021

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020, wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Roczny plan pracy uwzględnia również główne kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN na rok szkolny 2020/2021.

 

 

 

Jasło, 28.08.2020r.                                                                            

  opracowała: Rada Pedagogiczna


Główne kierunki pracy przedszkola:

 1. Kreatywny przedszkolak – rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym – kodowanie, programowani, badanie, doświadczanie, eksperymentowanie
 2. III.    Inne działania wspomagające – realizacja programów:
 1. Dbamy o swoje zdrowie i bezpieczeństwo:   podnoszenie świadomości prozdrowotnej i wpływu czynników zewnętrznych na nasze zdrowie
  • „Bezpieczeństwo wokół nas” – program autorski M. Górniak,
  • Realizacja działań innowacyjnych Teatr Dwójeczka
  • Realizacja programu adaptacyjnego
  • „Wiem jak troszczyć się o swoje zdrowie, czyli przewodnik przedszkolaka” – program autorski M. Baran
  • „Ten piękny magiczny świat” – program autorski Z. Gondek

 

Kierunki dalszej pracy, wnioski na rok 2020/21

 

Wnioski na przyszły 2020/2021 rok szkolny:

 1. Nadzór pedagogiczny przebiegał zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.
 2. Nauczyciele współpracują w zespołach, dzięki czemu placówka odnosi sukcesy.
 3. W wyniku kontroli wewnętrznych nie stwierdzono zagrożeń dla dzieci  i pracowników placówki.
 4. Wspieranie potencjału rozwojowego i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowiska społecznego – promocja przedszkola
 5. Ze względu na zagrożenie epidemiczne COVID-19 zaleca się kontynuowanie   i poszerzanie zagadnień dotyczących wychowania zdrowotnego
 6. W dalszym ciągu rozwijanie kompetencji matematycznych – programowane kodowanie (poszerzanie bazy materialnej dla przedszkola poprzez wdrażanie dobrej praktyki – konspekty)
 7. Przeprowadzić podłącz Internetu do sal dydaktycznych na parterze
 8. Prowadzić szkolenia dla nauczycieli w temacie: „Internet dla nauczyciela” w ramach WDN

 

Kreatywny przedszkolak:  rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym – kodowanie, programowani, eksperymentowanie, doświadczanie, badanie

Zadanie: Tworzenie warunków sprzyjających doskonaleniu kompetencji matematycznych oraz wszechstronnemu  stymulowaniu rozwoju dzieci poprzez kształtowanie ich zainteresowań z zakresu inteligencji matematycznych oraz technologii informacyjno komunikacyjnej

Cel:

 • doskonalenie edukacji matematycznej u dzieci w wieku przedszkolnym
 • stosowanie form aktywizujących do nauki matematyki w przedszkolu
 • rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej
 • kształtowanie odporności emocjonalnej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznej
 • uczenie myślenia projektowego, kreatywności i konsekwencji w działaniu
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • rozwijanie u dzieci poczucia własnej wartości oraz odwagi
 • Rozwijanie u dzieci postaw badawczych poprzez organizowanie zajęć metodami o charakterze innowacyjnym, aktywnym
 • Rozwijanie i wykorzystanie myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji
 • Umożliwienie wychowankom podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej podczas wykorzystania nowoczesnej technologii

 

L.p.

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

1

Wzbogacanie bazy przedszkolnej o pomoce dydaktyczne ułatwiające organizację i podnoszące atrakcyjność zajęć

cały rok szkolny

dyrektor

2

Wzbogacanie warsztatu pracy o nowatorskie metody i formy wspomagające rozwój kompetencji matematycznych dzieci (szkolenia, warsztaty); wykorzystanie bieżących pomocy dydaktycznych

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

3

Przeglądnięcie, segregacja matematycznych pomocy dydaktycznych

wrzesień

Zespół ds. pomocy dydaktycznych

4

Organizacja zajęć w oparciu o elementy programu „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Prowadzenie zajęć zapoznających lub utrwalających zapoznanie dzieci z wyglądem, przeznaczeniem i obsługą urządzeń cyfrowych (telefon, komputer, laptop, tablet, drukarka, skaner, tablica interaktywna itp.) ważne telefony jak z nich korzystać

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

5

Wzajemna wymiana doświadczeń – dzielenie się wiedzą, wymiana pomocy dydaktycznych, wymiana literatury, scenariuszy zajęć (utworzenie segregatora „Scenariusze zająć matematycznych” – do odpowiedniej grupy)

cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

6

„Omnibus” – między – grupowy konkurs matematyczny – podział na grupy wiekowe

marzec

Sychta M.; Szeląg D

7

„Geometryczna pisanka” – przegląd  plastyczny dla rodziców i dzieci

marzec

Baran M; Kmon M

8

Wewnątrz - grupowe rodzinne zawody „Warcaby” (dostosować do wytyczneych epidemicznych)

styczeń

Gondek Z; Żygłowicz B

9

Matematyczny przegląd plastyczny „Gry planszowe”(dla rodzin)

kwiecień

Gondek Z; Żygłowicz B

10

Wykorzystywanie w czasie zajęć technologii informacyjno - komunikacyjnych

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

11

„Bezpieczeństwo w sieci” - pedagogizacja rodziców oraz dzieci dotycząca korzyści oraz zagrożeń związanych z powszechnym dostępem do technologii informacyjno – komunikacyjnej - na łamach Biuletynu informacyjnego

cały rok szkolny

Zespół ds. bezpieczeństwa

12

Kontrola umiejętności dzieci w zakresie edukacji matematycznej, poprzez narzędzia do obserwacji umiejętności dzieci ( diagnoza, obserwacja)

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

13

Kino przedszkolaka –projekcje filmowe z wykorzystaniem technik multimedialnych

październik

Lisek K; Sychta M; Szeląg D; Żygłowicz B

14

Kreatywne popołudnia – zabawy typu: labirynty, sudoku, liczmany, gry planszowe, figury geometryczne

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

15

Uczestnictwo dzieci z grupy Motyle w lekcji informatyki w szkole – jeżeli pozwolą na to wytyczne GIS

październik

nauczyciele Motyli

16

Matematyka ukryta w bajkach i literaturze dla dzieci – gromadzenie tytułów i wykorzystywanie w ciągu zajęć

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

17

Zamieszczanie ciekawostek, informacji dotyczących realizowanych technologii informacyjno-komunikacyjnej i edukacji matematycznej na stronie internetowej przedszkola

cały rok szkolny

zespół do spraw promocji

18

Kontynuowanie zabaw badawczych

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele – Szeląg D

Przewidywane osiągnięcia:

 

Dziecko:

 • Posiadają umiejętność praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu
 •  Posiadają odporność emocjonalną konieczną do radzenia  sobie z zadaniami o charakterze matematycznym
 • Znają elementy podstawy kodowania
 • Wiedzą jak bezpiecznie i kreatywnie korzystać z nowoczesnych technologii
 • Posiadają umiejętności logicznego myślenia
 • Potrafią współdziałać w grupie

 

Uwagi końcowe: realizacja powyższych zadań realizowana będzie – dostosowując się do wymogów epidemicznych, przy współudziale rodziców a ewaluacja przedstawiona zostanie na naradzie pedagogicznej podsumowującej. Prowadzone będą obserwacje zajęć: diagnozująca, doradczo-doskonaląca oraz dokonywana będzie analiza dokumentów grupowych.  Proponuje się częstsze przekazywanie relacji w formie prezentacji, filmu itp. Dla rodziców.

 

 

  Dbamy o swoje zdrowie i bezpieczeństwo:  ciągłe podnoszenie świadomości prozdrowotnej i wpływu czynników zewnętrznych na nasze zdrowie

Cele:

 • zachęcanie dzieci do zdrowego stylu życia i stwarzanie warunków i możliwości sprzyjających zdrowiu.
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych z czystością, hartowaniem, higieną wzroku i słuchu oraz układu nerwowego
 • podnoszenie świadomości i przyswajanie wiedzy o tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu

Realizacja: dostosowana do wymogów epidemicznych

L.p.

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

1

Preferowanie różnorodnych form ruchu na świeżym powietrzu, uczestnictwo w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych, spacerach i wycieczkach; promowanie picia czystej wody, mleka, napojów mlecznych

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

2

Wprowadzenie i przestrzeganie zasad  bezpieczeństwa związanych z COVID-19 w przedszkolu

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

3

Edukacja z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej: odgrywanie scenek przez dzieci dotyczących skaleczeń, oparzeń; (wykorzystanie prezentacji)

listopad

Wszyscy nauczyciele

4

Działania ukierunkowane na wyrabianie pożądanych nawyków i umiejętności niezbędnych w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu dzieci ( epidemia, burza, powódź, tornado, pożar, śnieżyca, )

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

5

Kontynuacja działań prozdrowotnych dotycząca prawidłowych nawyków  żywienia kształtowanie samoobsługi, szeroko rozumianej sprawności manualnej w posługiwaniu się prostymi narzędziami np.; sztućcami

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

6

Kontynuacja zadań związanych z udziałem w ogólnopolskich akcjach prozdrowotnych: Aquafresch, Kubusiowi przyjaciele natury, Mamo tato wolę wodę,

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele

7

Kontynuacja działań dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się w Sali, na podwórku – próbna ewakuacja

cały rok

wszyscy nauczyciele

Przewidywane osiągnięcia:

Dziecko:

 • Zna i przestrzega zasady bezpiecznego poruszania się w przedszkolu, w ruchu drogowym
 • Rozumie potrzebę i konieczność zdrowego odżywiania się
 • Zna i stosuje zasady społecznie akceptowane
 • Rozumie przyczyny zagrożeń zdrowotnych związanych z COVID-19 oraz zaleceń z nimi związanych  - stosuje i przestrzega ich
 • Cechuje go postawa empatyczna w sytuacjach trudnych
 • Radzi sobie w czynnościach wymagających niesienia sobie i innym pomocy w kryzysowych sytuacjach