• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 751906
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

PROGRAM WYCHOWAWCZY


PROGRAM WYCHOWAWCZY
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2


W JAŚLE

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU


           

Program został opracowany dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 – 6 lat.

Głównym założeniem programu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami ze zwróceniem uwagi na podmiotowość dziecka, oraz kształtowanie spójności działań wychowawczych rodziny, przedszkola oraz instytucji z nią współpracujących.

            Program będzie realizowany w poszczególnych grupach wiekowych w toku pracy indywidualnej lub grupowej w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu.

            Program opracowano w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz roczny plan pracy przedszkola. Zawiera treści, zadania, oczekiwania, efekty, sposób realizacji.

 

 

CEL GŁÓWNY

 

           Stwarzanie warunków do rozwijania i kształtowania umiejętności i zachowań emocjonalnych, moralnych i społecznych jako przygotowanie dziecka do życia w otaczającym go świecie.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 

 • wyrabianie szacunku dla wspólnego dobra oraz postaw prospołecznych, kształtowanie charakteru, wrażliwości moralnej;
 • kształtowanie trudnej sztuki usamodzielniania się (czynności samoobsługowe, poznawanie własnych możliwości);
 • rozwijanie zachowań prozdrowotnych i proekologicznych;
 • uwrażliwienie na krzywdę i bezpieczeństwo własne i innych.

 

 

SPOSÓB REALIZACJI

 • pogadanka
 • pokaz
 • inscenizacje
 • oglądanie ilustracji, filmów
 • czytanie opowiadań, wierszy
 • uczestnictwo w przedszkolnych i między przedszkolnych teatrach, uroczystościach, przeglądach, turniejach
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • pantomima
 • scenki dramowe, itp.

 

INTEGRACJA W RAMACH FUNKCJONUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU GRUP

 

TREŚCI PROGRAMOWE

ZADANIA

OCZEKIWANE EFEKTY

SPOSÓB REALIZACJI

 

- zrozumienie i akceptacja potrzeb, oczekiwań i odrębności drugiego człowieka

 

1.Właściwe wprowadzanie dziecka w życie grupy.

 

2. Oswajanie z dziećmi ,,innymi” (niepełnosprawnymi, o innym kolorze skóry, narodowości- np. dzieci romskie).

 

3.Wyrabianie postawy opiekuńczej w stosunku do słabszych, młodszych.

 

4. Przygotowanie dziecka do pełnienia ról w grupie.

 

- dzieci rozumieją konieczność poszanowania odmienności

drugiej osoby;

 

- dzieci są tolerancyjne;

 

- dzieci rozumieją konieczność zaspokajania potrzeby pracy i zabawy.

 

Stwarzanie właściwej atmosfery oraz sytuacji, w której dziecko spotyka się z dzieckiem innym (kolor skóry, narodowość, choroba).

 

Udział w lokalnej imprezie integracyjnej ,,Powitanie wiosny na cygańską nutę”

- Udział w ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska na niebiesko”- wspomaganie dzieci z autyzmem.

 

Roztaczanie opieki nad dziećmi nieśmiałymi.

 

 Stwarzanie sytuacji, w której dziecko może pomóc koleżance lub koledze.

 

 

- kształtowanie umiejętności wzajemnego współżycia i współdziałania

 

1. Organizowanie wspólnej pracy i zabawy.

 

2. Organizowanie zajęć i zabaw tematycznych wzmacniających więź pomiędzy poszczególnymi członkami grupy.

 

3. Organizowanie zajęć wzmacniających więź pomiędzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej.

 

 

- dzieci mają poczucie spójności grupy, czują się pełnoprawnym jej członkiem;

 

- dzieci potrafią współdziałać w małych zespołach.

 

Częste przeprowadzanie zajęć w małych grupach.

 

- kształtowanie wytrwałości, cierpliwości, życzliwości, chęci niesienia pomocy innym

1. Stwarzanie sytuacji wychowawczych, w których dziecko musi dokonywać wyboru właściwego zachowania:

- przygotowanie do umiejętności dzielenia się z innymi;

 

- godzenie się z porażką.

- dzieci odczuwają potrzebę opiekowania się młodszymi, słabszymi;

 

- dzieci nabywają umiejętności organizowania zabaw i współdziałania w czasie ich trwania, szanują pomysły rówieśników;

 

 

Przeprowadzanie pogadanek, oglądanie ilustracji, filmów, odgrywanie scenek dramowych.

 

 

- Rozróżnianie dobra i zła

 

1. Organizowanie zajęć i zabaw  dotyczących tematyki

 

 

- dzieci potrafią określić co ,,dobre”, a co ,,złe”, uświadamiają sobie znaczenie słów ,,dobry” i ,,zły”;

- dzieci znajdują przyjemność w czynieniu dobra;

-dzieci odczuwają przykrość, kiedy zrobią coś złego..

 

 

 

Przeprowadzanie pogadanek, czytanie opowiadań, wierszy, bajek terapeutycznych, odgrywanie scenek dramowych.

 

 

 

                                POZNANIE ZASAD ŻYCIA W RODZINIE

 

 

- kształtowanie więzi emocjonalnej z rodziną i współuczestniczenie w życiu rodzinnym

- rola i znaczenie poszczególnych członków

 

1. Rozwijanie i wzmacnianie emocjonalnej więzi z rodziną.

 

2. Inspirowanie do zabaw twórczych i tematycznych przedstawiających scenki z życia rodzinnego.

 

3.Zacieśnienie więzi międzypokoleniowej.

4. Rozumienie pojęć: dom, rodzina, tradycja.

 

5. Prowadzenie zajęć na temat różnych zawodów z podkreśleniem społecznej wartości każdego z nich.

 

6. Wdrażanie do pomocy w pracach domowych poprzez wprowadzanie dyżurów w kącikach zainteresowań

 

- dziecko zna swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;

 

- dziecko potrafi okazywać uczucia miłości, przywiązania i szacunku wobec członków rodziny, a także uczucia opiekuńcze wobec młodszego rodzeństwa;

 

- dziecko zna i rozumie pojęcia: rodzina, dom rodzinny, tradycja;

 

- dziecko dzieli się z rodzicami i rodzeństwem ważnymi wrażeniami z przedszkola;

 

- dziecko zna nazwy zawodów swoich rodziców i specyfikę ich pracy;

- dziecko potrafi samodzielnie posprzątać wyznaczony kącik,

 

sumiennie wywiązuje się z dyżuru;

 

- dziecko rozumie potrzebę pomagania domownikom w prostych pracach porządkowych, potrafi samodzielnie się ubrać i rozebrać, złożyć swoje ubranie.

 

 

Tworzenie miłej i serdecznej atmosfery, dbanie oto, aby dzieci miały zapewnione poczucie bezpieczeństwa

- aby dziecko czuło się w przedszkolu tak, jak w domu.

Stwarzanie sytuacji stymulujących aktywną twórczość dziecka, zachęcanie do podejmowania zabaw tematycznych, do odgrywania różnych ról.

Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, zapraszanie rodziców do przedszkola.

Prowadzenie cyklu zajęć o różnych zawodach.

Prowadzenie rozmów na temat pracy zawodowej rodziców.

Organizowanie zabaw tematycznych, Ustalenie planu dyżurów.

Dostarczanie dzieciom przykładów z literatury.

 

- dziecko jako w miarę samodzielny członek zbiorowości przedszkolnej

 

1. Wyrabianie samodzielności w czasie ubierania się:

- wycieranie butów przed wejściem, wieszanie wierzchniego okrycia w wyznaczonym miejscu.

 

2. Kulturalne zwracanie się do siebie.

 

3. Próby samodzielnego rozwiązywania drobnych problemów, nauka zgodnej zabawy.

 

 

- dziecko potrafi się samodzielnie ubrać;

- pamięta o wycieraniu butów przed wejściem do przedszkola;

- dziecko używa słów: proszę, dziękuję, przepraszam;

 

-dziecko przestrzega zasad i norm postępowania ustalonych w grupie.

 

Wspólne ustalenie zasad i norm postępowania.

Konsekwentne przestrzeganie stosowania form grzecznościowych.

Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie dzieci w czasie zabaw.

 

- rozwijanie postawy współgospodarza sali i przedszkola

 

1. Nabywanie umiejętności wykonywania prostych prac porządkowych.

 

2. Szanowanie zabawek jako wspólnej własności.

3.Odpowiedzialne

wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

 

 

- dziecko rozumie potrzebę poszanowania zabawek i sprzętu;

 

- potrafi uporządkować miejsce swojej pracy;

 

- potrafi wywiązać się z obowiązków dyżurnego.

 

Systematyczne i konsekwentne wprowadzanie dzieci w świat ładu i porządku.

 

Prowadzenie oceny pracy dyżurnych (słownej, pochwały przed grupą, do rodzica, czerwone serce).

 

- rozwijanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych u dzieci;

 

- kształtowanie bezpiecznych zachowań u dzieci

 

1. Kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt i roślin oraz przyswajanie zasad ochrony przyrody.

 

2. Kształtowanie właściwej postawy wobec zdrowia i troski o nie.

 

- dziecko wie jak dbać o środowisko;

 

- potrafi  dostrzegać piękno przyrody;

 

- dziecko potrafi segregować śmieci;

 

- zna i potrafi stosować zabiegi higieniczne niezbędne dla zdrowia i dobrego samopoczucia;

 

- wie, jak zdrowo się odżywiać;

 

- potrafi dokonywać właściwych wyborów pomiędzy tym co zdrowe, a tym co dobre, pamięta o dzieleniu się z innymi;

 

- potrafi kulturalnie spożywać posiłki,

 

- pamięta o piciu wody na co dzień w przedszkolu;

 

- wie jak oszczędzać wodę;

- zna i aktywnie włącza się w ogólnopolskie akcje promujące zdrowie

 realizowane w przedszkolu;

 

- lubi ćwiczenia ruchowe w sali i na świeżym powietrzu, chętnie w nich uczestniczy;

- pamięta o  ubieraniu się stosownie do pogody;

 

- potrafi właściwie zachować się w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych;

 

- jest wrażliwe na krzywdę innych.

 

 

Przykłady z literatury.

Spotkania z ciekawymi ludźmi (pielęgniarka, stomatolog, policjant, itp.)

Uczestnictwo w akcjach i programach ogólnopolskich;

 • ,,Sprzątanie świata”
 • ,,Mamo, tato wole wodę”
 • Aquafresh”
 • Kubusiowi przyjaciele natury”
 • ,,5 porcji owoców i warzyw i soku”
 • ,,Zbiórka zużytych baterii”
 • ,,Zbiórka zakrętek”
 • Realizacja programów autorskich
 • Przedszkole w ruchu

Spacery i wycieczki po mieście  z wykorzystaniem kamizelek odblaskowych

 

- budzenie świadomości narodowej

 

1. Wyrabianie poczucia przynależności narodowej

2. Rozwijanie zainteresowań pięknem naszego miasta i bogactwem naszego kraju.

 

- dziecko zna nazwę swojej miejscowości, kraju,

- zna tradycje i zwyczaje;

- zna symbole narodowe i rozpoznaje je;

- rozumie pojęcia Polak, jestem Polakiem

 

Słuchanie wierszy , bajek, legend.

Oglądanie książek i przewodników o mieście

 i kraju.

Spacery i wycieczki po mieście.

Uczestniczenie w akcjach ogólnopolskich (Dzień Flagi, Dzień Niepodległości, itp. )

Kultywowania tradycji narodowych w przedszkolu (Wigilia, Jasełka, itd.)

 

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja realizowanych treści programu wychowawczego obejmować będzie analizę i efekty działań podejmowanych w zakresie promocji zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii ujętych w  sprawozdaniu  promocja zdrowia na półrocznej i końcowej Radzie Pedagogicznej.