• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752106
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

 

REGULAMIN REKRUTACJI  DZIECI

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W JAŚLE

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r . o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327oraz z 2021 r. poz. 4),
 • Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz                                  z 2021 r. poz. 4)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737)
 • Statut Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Jaśle. – zarządzam co następuje:

 

ROZDZIAŁ I

WSTĘP

 

1.  Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2.  Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaśle, składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie  wyznaczonym przez organ prowadzący.

3. Przyjęcia dzieci do przedszkola przeprowadza się w drodze rekrutacji zgodnie           z Regulaminem Rekrutacji.

 

ROZDZIAŁ II

ZASADY REKRUTACJI

 

1. Rekrutację dzieci do Przedszkola nr 2 w Jaśle na kolejny rok szkolny ogłasza. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaśle w formie:

 1. Pisemnego ogłoszenia dla rodziców/opiekunów prawnych, podając termin            i miejsce pobierania i składania przez rodziców/opiekunów prawnych                 „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola(załącznik nr 1).
 2. Ogłoszenia na stronie internetowej przedszkola.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaśle podaje również informację                                    

o miejscu udostępnienia zainteresowanym niniejszego regulaminu.

2. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaśle przeprowadza        

się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca  w Przedszkolu Miejskim nr 2        w Jaśle.

3. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaśle, corocznie składają  

na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego

w tym przedszkolu(załącznik nr 2) w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

4.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na złożony wniosek rodzica kandydata.

5. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się u dyrektora przedszkola.

6. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów zawartych we wniosku.

7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu           z dokumentu.

8.Dokumenty, o których mowa w pkt.6 mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

9.Do wniosku dołącza się oświadczenie (załącznik nr 3) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim  klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” - klauzula ta   zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

10. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

11. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli.

12. We wniosku o którym mowa w punkcie 1a określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

ROZDZIAŁ III

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

Do zadań dyrektora należy:

 1. Przyjęcie deklaracji rodziców o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
 2. Przyjęcie wniosków składanych przez rodziców.
 3. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej i wyznaczenie jej Przewodniczącego
 4. Nadzorowanie realizowanych przez komisję zadań.
 5. Rozpatrywanie odwołań rodziców od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.

6. Przechowywanie danych osobowych kandydatów przyjętych i nie przyjętych zgromadzonych w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacji postępowania rekrutacyjnego w wyznaczonym przepisami okresie.

7. Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

8. Podanie do publicznej wiadomości zasady przyjmowania oraz terminy postępowania rekrutacyjnego, termin składania wniosku,

9. Zawiadamianie organu prowadzącego (burmistrza) o liczbie dzieci zamieszkałych na obszarze danej gminy, które zostały nie przyjęte do przedszkola.  

 

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

 1. przewodniczący – nauczyciel przedszkola
 2. członek – nauczyciel przedszkola
 3. członek – nauczyciel przedszkola

3. Komisja rekrutacyjna działa zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności określone w załączniku 4. Wyżej wymieniony harmonogram ustala organ prowadzący.

4. Dyrektor przedszkola może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej,                     w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.

5. Posiedzenie komisji odbywa się przy udziale co najmniej 2/3 liczby  członków komisji.

6. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:

 1. umożliwia członkom komisji rekrutacyjnej zapoznanie się z wnioskami                       o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 2. może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte                                  w oświadczeniach i wyznacza termin dostarczenia tych dokumentów
 3. może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o potwierdzenie tych informacji w terminie 14 dni. 

9. Przed przystąpieniem do pracy członkowie komisji składają pisemne oświadczenia

o znajomości przepisów  o ochronie danych osobowych i zobowiązanie się do przestrzegania ich postanowień oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych do   których mieli dostęp w związku z pracami w komisji rekrutacyjnej.

 

 

 

10. Do zadań komisji rekrutacyjnej  należy w szczególności: .

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                            i kandydatów nieprzyjętych
 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

 

11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości                          w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola.

12. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola. Lista ta zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

13. Listy, o których mowa powyżej podaje się do publicznej wiadomości w widocznym miejscu placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane                       w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony  w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

14. W terminie 7 dni od dnia podania  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

15. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał      w postępowaniu rekrutacyjnym.

16. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

17. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektor przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

18. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola niepoprawnie wypełnione lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

19. W każdym „wniosku o przyjęcie  dziecka do przedszkola” zawarta jest decyzja            o kwalifikacji lub jej braku i przyczynie jej braku oraz podpisy Przewodniczącego                   i Członków Komisji Rekrutacyjnej.

20. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych podane do publicznej wiadomości są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym przeprowadzonym w danym roku kalendarzowym

 

 

ROZDZIAŁ V

ETAPY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się w dwóch etapach

 

I etap rekrutacyjny:

1. Do miejskiego przedszkola  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Jasła, na podstawie wniosku złożonego przez rodziców. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek rodziców, do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. W przypadku większej liczby kandydatów będących mieszkańcami Jasła niż liczba wolnych miejsc w danym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania   rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria tzw. ustawowe [1], które mają jednakową  wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata - 40pkt

2) niepełnosprawność kandydata – 40pkt

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 40pkt

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 40pkt

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 40pkt

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 40pkt

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 40pkt

a także preferencje rodziców dotyczące kolejności wyboru wskazanych we wniosku przedszkoli (od najbardziej do najmniej preferowanych).

4. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów rodzice dołączają kopie dokumentów lub oświadczeń wymienionych we wniosku. Oświadczenia składa się pod rygorem  odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji niepotwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu nie uwzględnia się danego kryterium.

 

 

 

II etap postępowania rekrutacyjnego

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie  postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole   nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę tzw. kryteria samorządowe [2] , którym przypisano określoną liczbę punktów:

1)     Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub rodzice kandydata złożyli także wniosek        o przyjęcie jego rodzeństwa do tego samego publicznego przedszkola, oddziału innej formy wychowania przedszkolnego  – 8 pkt

2)     Rodzice kandydata wychowują- oprócz kandydata – dziecko w wieku 2,5 roku –                6 pkt

3)     Kandydat pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 5 pkt

4)     Oboje lub jedno z rodziców wykonują pracę  na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, wykonują wolny zawód, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą albo odbywają naukę w trybie dziennym –4 pkt

 

Rekrutacja dla kandydatów niebędących mieszkańcami Miasta Jasła

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Jasła mogą być przyjęci do  przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu dwuetapowego postępowania    rekrutacyjnego  przedszkole  nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Miasta  Jasła przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne wg zasad etapu I i etapu II.

 

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne

Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji przedszkole  nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola  przeprowadza postępowanie uzupełniające według ustalonych zasad i kryteriów, które powinno zostać zakończone do 31 sierpnia danego roku.

 

Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

1. Rodzice kandydata nieprzyjętego do przedszkola mogą wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola                    w terminie 7 dni od daty podania listy kandydatów do publicznej wiadomości. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodziców, zawierające przyczyny nieprzyjęcia kandydata, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata.

2. Rodzice nieprzyjętego kandydata mogą wnieść odwołanie do dyrektora przedszkola  w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola   rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia  otrzymania odwołania.

3. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola rodzicom przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na   rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

3. Protokoły są przechowywane w dokumentacji przedszkola.

4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 2  lutego 2021 r.

5. Traci moc Regulaminu z dnia 31.01. 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Kryteria ustawowe – określone są w art. 131 ust 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe

[2]Kryteria samorządowe ustalone przez organ prowadzący - art.131. ust 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo Oświatowe