• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752080
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W JAŚLE

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W JAŚLE W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

od 01.09.2020 r.

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty

i wychowania

Cel procedury

 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie bezpiecznych i higienicznych zasad pracy w okresie trwania pandemii korona wirusa.

 

Zakres procedury

dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków, a także ich rodziców/opiekunów prawnych

 

 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30.

 2. Rodzice są świadomi ryzyka oraz odpowiedzialności za decyzję o wysłaniu dziecka do przedszkola.

 3. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe - bez objawów chorobowych (kaszel, katar, gorączka). W przypadku alergii u dziecka wymagane jest aktualne zaświadczenie od lekarza.

 4. Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica 2 m. Wchodząc do placówki mają zasłonięte usta i nos , zdezynfekowane ręce.

 6. W szatni może przebywać maksymalnie 12 rodziców z dziećmi.

 7. Przez okres adaptacyjny rodzice odprowadzają dziecko do grupy zachowując wszelkie środki ostrożności (zasłonięte usta i nos, zdezynfekowane ręce).

 8. Osoby obce mają całkowity zakaz wstępu do przedszkola.

 9. Przy wejściu do przedszkola umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk. Bezwzględnie obliguje się wszystkich dorosłych i dzieci do korzystania z niego.

 10. W widocznym miejscu przy wejściu do przedszkola znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych

  z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

 11. Rodzice chcąc odebrać dziecko z placówki oczekują na nie w szatni (zasłonięte usta i nos, zdezynfekowane ręce), zachowując dystans społeczny.

 12. Po odebraniu dziecka z placu zabaw, rodzic wraz z dzieckiem natychmiast opuszcza teren przedszkola.

 13. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane

 14. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa maseczką lub przyłbicą.

 15. Wprowadza się obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy przez pracowników na szatni podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców.

 16. Do przedszkola dzieci nie przynoszą żadnych zabawek ani innych niepotrzebnych przedmiotów

 17. Grupy przebywają wyłącznie w wyznaczonych i stałych salach.

 18. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

 19. Sale zajęć są systematycznie wietrzone.

 20. Z sal usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować.

 21. Dzieci korzystają z wody pitnej (z podpisanego bidonu przyniesionego z domu ) wyłącznie pod nadzorem nauczyciela.

 22. Dzieci korzystają z przedszkolnego placu zabaw przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości lub zmianowości grup.

 23. Urządzenia ogrodowe są codziennie dezynfekowane.

 24. Przypomina się dzieciom o częstym myciu rąk.

 25. Obliguje się nauczycieli do przygotowania szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami w razie zachorowania dziecka (lista z numerami telefonu).

 26. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z przedszkolnego placu zabaw.

 27. Pracowników stołówki obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania zbiorowego żywienia obliguje się do obowiązkowego korzystania z płynów dezynfekujących, do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 28. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, pracownicy stołówki zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne.

 29. Pracownicy obsługi obligowani są do czyszczenia blatów, krzeseł, stołów po każdym posiłku.

 30. W przedszkolu wyznaczone jest pomieszczenie do izolacji wyposażone w środki ochrony osobistej, maseczki lub przyłbice, rękawiczki, fartuch ochronny i płyn do dezynfekcji.

 31. Osoba u której stwierdzono objawy chorobowe jest izolowana w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu.

 

Osoba u której stwierdzono objawy chorobowe podlega czynnościom PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

  1. Regularnie myć ręce mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

  2. Kasłać, kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

  3. Unikać kontaktu z osobami, które źle się czują;

 2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

 3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

 4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.

 

Dyrektor:

  1. Monitoruje codzienne prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych i dezynfekcji powierzchni dotykowych.

  2. Informuje rodziców na temat bezpieczeństwa dzieci w placówce;

  3. kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

  4. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika;

  5. współpracuje ze służbami sanitarnymi;

  6. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

  7. informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

 

 

Wychowawcy, opiekunowie:

 1. dbają o to by dzieci regularnie myły ręce, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

 2. systematycznie wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia;

 3. organizują w miarę możliwości zajęcia z gimnastyki na świeżym powietrzu;

 4. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z innej grupy;

 

Pracownicy obsługi w placówce zobowiązani są do:

 1. Wykonywania codziennych prac porządkowych zgodnie z powierzonymi mu obowiązkami ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych i dezynfekcji powierzchni dotykowych.

  1. Dezynfekowania leżaków po zakończeniu odpoczynku przez dzieci.

  2. Regularnego czyszczenia urządzeń ogrodowych z użyciem detergentów lub dezynfekowania ich.

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W JAŚLE

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi i pracownikami potencjalnie chorymi w taki sposób, aby zdrowa społeczność przedszkola nie była narażana na niebezpieczeństwo zakażenia.

 

Zakres procedury

Dzieci:

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

 2. W przypadku zaobserwowaniu u dziecka objawów chorobowych należy:

 1. odizolować dziecko do oddzielnego pomieszczenia pod opieką wyznaczonego pracownika

 2. poinformować dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji

 3. przeprowadzić rozmowę z dzieckiem na temat jego odczuwalnych dolegliwości (o ile będzie w stanie określić swoje dolegliwości),

 4. dokonać pomiaru temperatury,

 5. dyrektor informuje telefonicznie rodziców/prawnego opiekuna dziecka o stanie zdrowia oraz wzywa rodzica/prawnego opiekuna dziecka do jak najszybszego odbioru dziecka z przedszkola,

 6. po opuszczeniu izolatki przez dziecko należy dokonać natychmiastowej dezynfekcji pomieszczenia ze szczególnym naciskiem na profilaktykę zdrowotną

 7. w przypadku powrotu do przedszkola wymagane jest aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

 

Pracownicy:

 1. W przypadku zaobserwowaniu u pracownika objawów chorobowych należy:

 

 1. poinformować o fakcie zachorowania dyrektora placówki

 2. bezzwłocznie, po uzgodnieniu z dyrektorem opuścić miejsce pracy,

 3. po opuszczeniu izolatki przez pracownika należy dokonać natychmiastowej dezynfekcji pomieszczenia ze szczególnym naciskiem na profilaktykę zdrowotną

 4. Pracownik po przebytej chorobie zakaźnej, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o stanie zdrowia

 

 1. W przypadku, gdy u dziecka lub pracownika przedszkola stwierdzono zakażenie koronawirusem lub został objęty kwarantanną, dyrektor placówki drogą e- mail/ telefonicznie uzyskuje opinię PPIS (załącznik nr 1), oraz postępuje zgodnie z ich zaleceniami:

 • Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny:

 

 1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS, dyrektor zwraca się z prośbą ( załącznik nr 2) o zgodę na zawieszenie zajęć do organu prowadzącego. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, dyrektor informuje organ nadzorujący (załącznik nr 3):

 

 • organ prowadzący:

 • organ nadzorujący:

 

 1. Po uzyskaniu opinii i zgody odpowiednich organów dyrektor sporządza protokół z uzyskania opinii i zgody na zawieszenie zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 2 z powodu wystąpienia COVID-19 (załącznik nr 4)

 

 1. W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu zajęć dyrektor informuje o tym fakcie nauczycieli za pomocą wybranej platformy elektronicznej a pozostałych pracowników telefonicznie.

 

 1. Ograniczenie wprowadza się na czas, na jaki zostały zawieszone zajęcia odpowiednio wszystkie lub poszczególnych grupach.

 2. Obowiązkiem nauczycieli jest poinformowanie rodziców o częściowym lub całkowitym zawieszeniu zajęć oraz podjęcie nauczania zdalnego.

 

Numery kontaktowe:

Alarmowy do PPIS:

Kierownik wydziału oświaty:

 

Kuratorium Oświaty:

 

Załącznik nr 1:

Wystąpienie do PPIS o opinię w sprawie zawieszenia zajęć w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w związku z pojawieniem się zakażenia covid – 19.

Załącznik nr 2:

Wystąpienie o zgodę do Burmistrza Miasta Jasła na zawieszenie zajęć w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w związku z pojawieniem się zakażenia covid – 19.

 

Załącznik nr 3 – Zawiadomienie organu nadzorującego o zawieszeniu zająć.

Załącznik nr 4 – Protokół z uzyskania opinii i zgody na zawieszenie zajęć w PM2 z powodu wystąpienia COVID-19

 

 

Załącznik nr 1

 

Jasło, ………

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Wystąpienie o opinię w sprawie zawieszenia zajęć w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w związku z pojawieniem się zakażenia COVID – 19.

 

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ.U.2020, poz. 1166, z póź, zm.), zwracam się z prośbą o wydanie pozytywnej opinii w sprawie zawieszenia zajęć ze względu na wystąpienie zarażenia koronawirusem, które powoduje zagrożenie zdrowia dzieci i pracowników:

 • nauczyciel ………………………………….

 • pracownik ………………………………….

 • dziecko ………………………………………

 • zawieszenie zajęć na czas oznaczony od……….do………..

 • wszystkich grup

 • poszczególnych grup

 • jednej grupy ……………………

 

 

 

Załącznik nr 2

Jasło, ………

Burmistrz Miasta Jasła

Wystąpienie o zgodę na zawieszenie zajęć w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w związku z pojawieniem się zakażenia COVID – 19.

 

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ.U.2020, poz. 1166, z póź, zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle zwracam się z prośbą o zawieszenie zajęć ze względu na wystąpienie zarażenia koronawirusem, które powoduje zagrożenie zdrowia dzieci i pracowników:

 • nauczyciel ………………………………….

 • pracownik ………………………………….

 • dziecko ………………………………………

 • zawieszenie zajęć na czas oznaczony od……….do………..

 • wszystkich grup

 • poszczególnych grup

 • jednej grupy ……………………

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Jasło, ………

 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Zawiadomienie o zawieszeniu zajęć w Przedszkolu Miejskim Nr 2

w związku z pojawieniem się zakażenia covid – 19.

 

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ.U.2020, poz. 1166, z póź, zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, oraz zgody Burmistrza Miasta Jasła zawiadamiam o zawieszeniu zajęć ze względu na wystąpienie zarażenia koronawirusem, które powoduje zagrożenie zdrowia dzieci i pracowników.

W okresie zawieszenia zajęć dyrektor jednostki zorganizuje realizację zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Załącznik nr 4

 

Jasło, ……………

 

Protokół z uzyskania opinii i zgody na zawieszenie zajęć w Przedszkolu Miejskim Nr 2 z powodu wystąpienia zakażenia covid – 19.

 

Na skutek wystąpienia zakażenia covid – 19 w przedszkolu, dyrektor wystąpił o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego oraz o zgodę na zawieszenie zajęć do Burmistrza Miasta Jasła.

PPIS wydał pozytywną opinię w sprawie zawieszenia zajęć na czas oznaczony od…………… do………….. (znak pisma….).

Burmistrz Miasta Jasła wydał zgodę na zawieszenie zajęć na czas oznaczony od……. do…….. (znak pisma……).

 

Zawieszenie zajęć następuje w terminie ………………………………..

 • wszystkich grup

 • poszczególnych grup

 • jednej grupy ……………………

 

W okresie zawieszenia zajęć dyrektor jednostki zorganizuje realizację zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.