• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752142
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Miejskiego Nr 2

w Jaśle

na lata 2017 – 2022

 

(wrzesień 2017r.- zmodyfikowana o cele i informacje o przedszkolu)

 


Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych      w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty, aktach wykonawczych do ustawy, Statucie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaśle. ponadto podstawą do opracowania koncepcji pracy przedszkola są wnioski      z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola.

 

Misja:

 

„Kiedy dziecko uśmiech na twarzy ma to znak, że uczęszcza do Przedszkola Miejskiego nr 2”

 

Cele Koncepcji Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaśle

 

Cele główne:

 • Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa, optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich możliwości i potrzeb
 • Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi                          i otaczającego go świata na różnych płaszczyznach jego działalności
 • Kształtowanie kreatywności, wytrwałości i systematyczności w dążeniu do celu, podejmowania decyzji, odpowiedzialności za dokonany wybór, pokonywania własnych słabości, wzmacniania wiary w siebie
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami                   w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 • Promowanie działalności przedszkola
 • Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny                                               i harmonijny rozwój każdego wychowanka z uwzględnieniem przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole

 

Cele szczegółowe:

 

 • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa                             w zabawach i grach społecznych
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym                                                 i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń                        w sposób zrozumiały dla innych
 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, kształtowanie czynności intelektualnych, potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
 • Budowanie systemu wartości – rozwijanie orientacji w tym co jest dobre , a co złe
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                     o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 • Rozwijanie umiejętności społecznych, niezbędnych do poprawnych relacji                               z dziećmi i dorosłymi
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych sytuacjach, do łagodnego znoszenia stresów   i porażek                           
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (rodzina, grupa społeczna, wspólnota narodowa)
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, kształtowanie tych wiadomości                                        i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej
 • Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

 

Informacja o przedszkolu:

 

Przedszkole zlokalizowane jest w centrum miasta .Uczęszcza do niego 100 dzieci do                  4 grup wiekowych. Przedszkole posiada 4 sale dydaktyczne wyposażone w nowe meble                          i pomoce dydaktyczne, komputery, gry edukacyjne oraz duży hol, który zagospodarowany jest jako  sala zabaw i ćwiczeń.

            Przedszkole zatrudnia 8 nauczycieli. Kadra od wielu lat nie uległa zmianie, nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje zawodowe, są kreatywni, poszukują nowych innowacyjnych metod i form pracy, które wpływają na jakość ich pracy, a tym samym  lepszego funkcjonowania przedszkola. Postawa nauczycieli jest w stosunku do dzieci i ich rodziców otwarta i polega na obserwowaniu i słuchaniu z uwagą wszelkich propozycji, rozwiązań.

Placówka  otrzymała regionalny i wojewódzki certyfikat Przedszkola Promującego zdrowie, posiada program autorski „Wiem jak troszczyć się o swoje zdrowie…” – autorstwa  nauczyciela przedszkola oraz ogólnopolski certyfikat „Przedszkole w ruchu”. Uczestniczy w ogólnopolskich programach prozdrowotnych;: Akademia Aqufresch, Piramida zdrowia; Kubusiowi przyjaciele natury; 5 porcji owoców i warzyw; Mamo tato wolę wodę ; Czyste powietrze wokół nas”.

Jest przedszkolem bezpiecznym: posiada ogólnopolski certyfikat „Bezpieczne przedszkole bezpieczny przedszkolak”; realizuje  program „Bezpieczeństwo wokół nas” – autorstwa nauczycieli przedszkola; posiada procedury zapewniające bezpieczeństwo wychowanków; jest opracowana i realizowana „Polityka ochrony dziecka” mająca na celu przeciwdziałaniu przemocy.

Dbając  o wszechstronny rozwój dziecka placówka zdobyła ogólnopolski certyfikat „Przedszkola Talentów”;  uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Podejmuje działania wspierające rozwój dziecka w ramach bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia logopedyczne, terapeutyczne); umożliwiauczestnictwo w konkursach, przeglądach, imprezach, uroczystościach rozwijających zdolności, zainteresowania muzyczne, taneczne, teatralne, wokalne, ruchowe wychowanków, organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi; dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki szkolnej; realizuje programy autorstwa  nauczycieli przedszkola – „Ten piękny magiczny świat”; „Od nas wszystko się zaczyna”. W przedszkolu  stosuje się  nowatorskie rozwiązania metodyczne rozwijające talenty i zainteresowania wychowanków: przegląd recytatorski „Wesołe wierszyki dla przedszkolaków”, „Las nasze wspólne dobro”, „Maluję                         z mamą i tatą”, „Dzień zdrowia”, „Teatrzyk Dwójeczka”, „Pożegnanie jesieni”, „Mam talent”, „ Popołudnie z mamą i tatą”- piknik rodzinny, „Kącik Zdrojkownia”, których treści wykraczają poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Realizacja powyższych działań promuje korzyści wychowania przedszkolnegow środowisku lokalnym.

 

Ponadto przedszkole działa na rzecz Fundacji ABC XXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Przedszkole uczestniczy w programie badawczym LOTOS w ramach akcji „Jasło miastem wiedzy” oraz w wielu akcjach charytatywnych i promujących zdrowie.

 

Wszystkie osiągnięte sukcesy motywują  do propagowania zdrowego, bezpiecznego stylu życia wśród całej społeczności przedszkolnej.

 

 

W naszym przedszkolu:

 • Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień, wrażeń  na całe życie.
 • Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie                i podmiotowo.
 • Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy                     u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne
 • Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych, poznajemy i kultywujemy tradycje z różnych regionów naszego kraju
 • Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy.
 • Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjścia do kina                        i teatrów, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne
 • Prowadzimy działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju oraz Unii Europejskiej
 • Dokładamy wszelkich starań aby nasze dzieci były niezwykle radosne, optymistycznie nastawione do życia, pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

 

Sylwetka absolwenta:

 

 • Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
 • Zna i przestrzega podstawowych zasad etyki i kultury bycia
 • Potrafi współdziałać w zespole
 • Jest zainteresowany nauką i literaturą
 • Jest samodzielny
 • Jest aktywny w podejmowaniu działań
 • Odróżnia dobro od zła
 • Jest wrażliwy estetycznie
 • Akceptuje zdrowy styl życia
 • Ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym
 • Czuje się Polakiem i Europejczykiem
 • Prezentuje postawę asertywną i empatyczną

 

Wizja przedszkola

 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami
 • Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci  mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka
 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji                                            i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych, rozwijają swoje zainteresowania, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie.
 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się wiedzą. Pogodna atmosfera                                 w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 • Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zająć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań. Zajęcia są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Systematycznie poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby                               i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą, tworzą przyjazną atmosferę dzięki, której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne                            i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
 • Dzięki promocji nasze przedszkole na dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno-wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową przez co zyskują na tym wszystkie dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.
 • Przedszkole udziela wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na rozpoznaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych                               i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanków, którzy mają

ü  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

ü  dysleksje rozwojową,

ü  wyróżnia się szczególnymi uzdolnieniami wymagającymi odpowiedniego rozwijania,

ü  ma problemy w nauce a jego rodzina nie jest w stanie mu pomóc

ü  znajduje się w sytuacji kryzysowej, która wymaga pomocy ze strony przedszkola.

 • Przedszkole rozwija inteligencje wielorakie  wszystkich wychowanków

 

Wychowanie i opieka

 

W naszym przedszkolu:

 • Dzieci  mogą spędzać pierwsze dni w przedszkolu z jednym z rodziców.
 • Dzieci  wraz z rodzicami zapraszani są na spotkanie integracyjne w ramach działań adaptacyjnych
 • Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
 • Wszystkie zajęcia są dla dzieci propozycją – nigdy przymusem
 • Utrwala się wyłącznie dobre zwyczaje żywieniowe – dieta jest urozmaicona, umiarkowana, z uregulowanymi porami posiłków – realizujemy działania  wojewódzkiego certyfikatu sieci szkół promujących zdrowie
 • Przyjmuje się dzieci także z różnymi dietami – personel kuchenny przygotowuje posiłki oddzielnie.
 • Proponuje się różne formy  wypoczynku poobiedniego w zależności od grupy wiekowej: słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie opowiadanej lub czytanej bajki, leżenie w ciszy na materacu, sen.
 • Dzieci codziennie spędzają czas na świeżym powietrzu bez względu na pogodę.
 • Dzieci  czują się bezpiecznie, znają i przestrzegają zasady bezpiecznego korzystania                       z pomieszczeń i sprzętu przedszkolnego.
 • Zapewnia się opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.
 • Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych dzieci rozwijają swoje zainteresowania, wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

 

 

Promocja przedszkola

 

 • Promocja wewnętrzna przedszkola odbywa się poprzez:

- aktualizacja strony internetowej

- zebrania rodziców – przekazywane informacje są rzetelne, aktualne,

- porady dla rodziców w formie ulotki, spotkań ze specjalistami, skrzynki pytań

- kontakty indywidualne

 

 • Promocja zewnętrzna przedszkola:

- uczestnictwo dzieci w imprezach środowiskowych

- zapewnienie sobie stałej frekwencji dzieci w przedszkolu

- pozyskiwanie sprzymierzeńców i sponsorów

- realizacja „Kalendarza  imprez  przedszkolnych”

- organizacja  „Dni otwartych”

- wykorzystywanie logo przedszkola

- występy w lokalnej telewizji

- artykuły w lokalnej telewizji, czasopismach regionalnych

- drobne gadżety reklamowe (plakaty w wykonaniu przedszkolaków)

- dyplomy, listy uznania skierowane indywidualnie do każdego dziecka.

 

Współpraca z rodzicami

 

 • Przedszkole uwzględnia przedstawicieli Rady Rodziców w podejmowaniu istotnych dla przedszkola decyzji.
 • Rodzice uczestniczą w organizowanych celowo dla nich zajęciach otwartych – rodzice mogą obserwować w jaki sposób i jakimi metodami można osiągnąć cele wychowawcze                      i dydaktyczne.
 • Rodzice pomagają i uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych, wycieczkach przez co czują się współgospodarzami przedszkola
 • Przedszkole organizuje imprezy okolicznościowe dla rodziców; wystawy malarskie, Piknik rodzinny, 
 • Bieżące informacje dla rodziców przekazywane są na tablicy ogłoszeń lub drzwiach, stronie internetowej
 • Rodzice biorą czynny udział w pozyskiwaniu sponsorów dla przedszkola.
 • Na łamach przedszkolnej strony internetowej przeprowadzana jest pedagogizacja rodziców.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby   i oczekiwania.

 

 

 

 

 Zarządzanie zasobami

 

 • Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się wiedzą. Wychowankowie mają w nauczycielach wparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój.
 • Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 • Zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie.
 • Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań. Zajęcia są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Systematycznie poszukują innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 • Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą, tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Cięgle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażane są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne                           i ciekawe zabawki.
 • Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu                      i zachęca do zabawy.
 • Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową przez co zyskują na tym wszystkie dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny                      a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.
 • Wykwalifikowane, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, finansowo-księgowa oraz  obsługowa.