• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752109
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

 Wstep
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnetrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów
do spraw ewaluacji.
Ewaluacja zewnetrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola
w obszarach wyznaczonych przez wymagania panstwa:
1. Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sa zorganizowane w sposób sprzyjajacy uczeniu sie
3. Dzieci nabywaja wiadomosci i umiejetnosci okreslone w podstawie programowej.
4. Dzieci sa aktywne.
5. Kształtowane sa postawy i respektowane normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji
7. Nauczyciele współpracuja w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartosc wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice sa partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane sa zasoby przedszkola i srodowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzglednia wnioski z analizy badan zewnetrznych i wewnetrznych.
12. Zarzadzanie przedszkolem słu¿y jego rozwojowi.
Ewaluacja ma tak¿e na celu ustalenie, czy przedszkole spełnia badane wymagania zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. Przedszkole mo¿e spełniac wymagania na poziomie
podstawowym i podejmowac działania z wysokiego poziomu wymagania.

 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 3/88
Opis metodologii
Badanie zostało zrealizowane w dniach 02-06-2016 - 10-06-2016 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Marian Gancarz, Jolanta Strzepek. Badaniem objeto 66 dzieci (wywiad grupowy), 78
rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 7 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad
indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorzadu lokalnego i partnerów
szkoły,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a tak¿e obserwacje lekcji, placówki i analize dokumentacji.
Na podstawie zebranych danych został sporzadzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania
szkoły lub placówki.
Wyjasnienie skrótów dla narzedzi:
OP - Arkusz obserwacji przedszkola
OZ - Arkusz obserwacji zajec w przedszkolu
AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola
AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców
APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora
ADZ - Kwestionariusz badania Analiza danych zastanych
SSRZD - Scenariusz swobodnych rozmów z dziecmi
WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami
WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami
WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorka przedszkola
WDPO - Scenariusz wywiadu z dziecmi po obserwacji
WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji
WP - Scenariusz wywiadu z partnerami
WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi
WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzacego

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 4/88
Obraz placówki
Raport przedstawiony poni¿ej dotyczy zewnetrznej ewaluacji całosciowej przeprowadzonej
w Przedszkolu Miejskim Nr 2 W Jasle, zawiera dane zebrane podczas badan oraz ocene stopnia
spełniania przez przedszkole wymagan.
Przedszkole Miejskie nr 2 w Jasle powstało w 1959 r. i jest placówka publiczna prowadzona przez Miasto Jasło,
znajdujace sie przy ulicy Słowackiego 7 - w centrum miasta. Misja przedszkola wyra¿ona jest słowami: "Kiedy
dziecko usmiech na twarzy ma to znak, ¿e uczeszcza do Przedszkola Miejskiego nr 2" i realizowana jest
w oparciu o Koncepcje pracy. Koncepcja zawiera główne zało¿enia działalnosci przedszkola, realizowane poprzez
ró¿norodne i spójne działania adekwatne do potrzeb i mo¿liwosci rozwojowych wychowanków, specyfiki pracy
przedszkola oraz zidentyfikowanych potrzeb srodowiska lokalnego przy dobrej i efektywnej współpracy
z rodzicami.
Przedszkole posiada 4 sale, du¿y hol, który zagospodarowany jest jako sala cwiczen, słu¿y równie¿ jako sala
do prowadzenia zajec rytmicznych. Du¿y, zazieleniony ogród wyposa¿ony w certyfikowany sprzet ogrodowy
i zadaszony taras. Placówke cechuje wysoki poziom współpracy z instytucjami i organizacjami srodowiska
lokalnego.
Placówka otrzymała regionalny i wojewódzki certyfikat Przedszkola Promujacego zdrowie, posiada program
autorski "Wiem jak troszczyc sie o swoje zdrowie…" – autorstwa nauczyciela przedszkola oraz ogólnopolski
certyfikat "Przedszkole w ruchu". Uczestniczy w ogólnopolskich programach prozdrowotnych;: Akademia
Aqufresch, Piramida zdrowia; Kubusiowi przyjaciele natury; 5 porcji owoców i warzyw; Mamo tato wole wode ;
Czyste powietrze wokół nas".
Jest przedszkolem bezpiecznym: posiada ogólnopolski certyfikat "Bezpieczne przedszkole bezpieczny
przedszkolak"; realizuje program "Bezpieczenstwo wokół nas" – autorstwa nauczycieli przedszkola; posiada
procedury zapewniajace bezpieczenstwo wychowanków; jest opracowana i realizowana "Polityka ochrony
dziecka" majaca na celu przeciwdziałaniu przemocy.
Dbajac o wszechstronny rozwój dziecka placówka zdobyła ogólnopolski certyfikat "Przedszkola Talentów";
uczestniczy w ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Podejmuje działania wspierajace rozwój dziecka
w ramach bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajecia logopedyczne, terapeutyczne); umo¿liwia
uczestnictwo w konkursach, przegladach, imprezach, uroczystosciach rozwijajacych zdolnosci, zainteresowania
muzyczne, taneczne, teatralne, wokalne, ruchowe wychowanków, organizuje spotkania z ciekawymi ludzmi;
dobrze przygotowuje dzieci do podjecia nauki szkolnej; realizuje programy autorstwa nauczycieli przedszkola –
"Ten piekny magiczny swiat"; "Od nas wszystko sie zaczyna". W przedszkolu stosuje sie nowatorskie
rozwiazania metodyczne rozwijajace talenty i zainteresowania wychowanków: przeglad recytatorski "Wesołe
wierszyki dla przedszkolaków", "Las nasze wspólne dobro", "Maluje z mama i tata", "Dzien zdrowia", "Teatrzyk
Dwójeczka", "Po¿egnanie jesieni", "Mam talent", " Popołudnie z mama i tata"- piknik rodzinny, "Kacik
Zdrojkownia", których tresci wykraczaja poza podstawe programowa wychowania przedszkolnego. Realizacja
powy¿szych działan promuja korzysci wychowania przedszkolnego w srodowisku lokalnym.
Szczegółowe informacje dotyczace placówki znajda Panstwo w dokumencie "Raport z ewaluacji
całosciowej – Przedszkole Miejskie Nr 2 w Jasle". Zapraszamy do lektury.