• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752168
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

PIERWSZA POMOC

Procedura

organizacji pierwszej pomocy

w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Jaśle

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym(Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

 

Cel procedury

Procedura ma zapewnić wychowankowi przedszkola właściwą opiekę poprzez udzielenie mu I pomocy przedlekarskiej, w stanie nagłego zagrożenia jego zdrowia lub życia.

 

Zakres procedury

Procedura dotyczy zasad i zakresu czynności podejmowanych w celu ratowania życia dziecka, przed wezwaniem i pojawieniem się fachowej pomocy medycznej.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. 1.    Rodzice (opiekunowie prawni):są informowani o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola w przypadku podejrzenia choroby dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.), niewymagającej udzielenia I pomocy przedlekarskiej.
 2. 2.    Nauczyciele: mają obowiązek znać normy i zasady postępowania w przypadku konieczności udzielenia wychowankomI pomocy, muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych swojej opiece dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być najważniejsza we wszelkich działaniach.
 3. 3.    Pracownicy przedszkola:są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi przepisami w zakresie zasad postępowania w przypadku konieczności udzielenia I pomocy i do ich przestrzegania.
 4. 4.    Dyrektor:jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu I pomocy w razie wypadku oraz środków do jej udzielenia.

 

Sposób prezentacji procedur

 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zasady wchodzą w życie z dniem podpisania tj:

 

Opis procedury

 1. Pierwsza pomoc przedlekarska to pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola.
  1. Pierwsza pomoc przedlekarska polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia ratunkowego oraz wykonaniu czynności podejmowanych w celu ratowania osoby                         w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, dopuszczonych do obrotu w Polsce.
  2. W przypadku zaistnienia wypadku w przedszkolu pracownik przedszkola, który zauważył zdarzenie lub jest jego świadkiem, jest zobowiązany w pierwszej kolejności zapewnić opiekę poszkodowanemu dziecku poprzez wezwanie fachowej pomocy medycznej.
  3. Wzywający pogotowie ratunkowe jest zobowiązany udzielić pracownikowi pogotowia ratunkowego wszelkich informacji niezbędnych do udzielenia I pomocy poszkodowanemu, a także postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez lekarza, ratownika lub dyspozytora pogotowia ratunkowego.
  4. Pracownik przedszkola będący świadkiem zdarzenia lub pracownik, który je zauważył, jest zobowiązany zabezpieczyć miejsce wypadku i w razie konieczności wyprowadzić pozostałe dzieci z miejsca zagrożenia, a jeśli nie ma możliwości zrobienia tego osobiście, powinien wezwać osobę, która wykona te czynności.
  5. I pomocy przedlekarskiej w sytuacji wymagającej nagłego działania poszkodowanemu udziela pracownik przedszkola, który zauważył wypadek lub jest świadkiem zdarzenia.
  6. W miarę możliwości do udzielenia I pomocy wzywa się pracownika przedszkola przeszkolonego w zakresie udzielania I pomocy przedlekarskiej.
  7. Wykaz pracowników przedszkola przeszkolonych w zakresie udzielania I pomocy przedlekarskiej stanowi załącznik do niniejszej procedury.
  8. Osoba udzielająca I pomocy przedlekarskiej powinna udzielić tej pomocy zgodnie                            z przyjętymi zasadami udzielania I pomocy.
  9. Czynności podjęte w ramach udzielania I pomocy powinny być wykonywane do czasu przybyłego ratownika lub zespołu ratownictwa medycznego.
  10. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego, do obowiązków udzielającego I pomocy przedlekarskiej należy w szczególności: wykonanie w razie konieczności opatrunku, ułożenie dziecka w bezpiecznej pozycji, wykonanie sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenie do sytuacji zagrożenia życia.
  11. Jeśli I pomocy przedlekarskiej ma udzielać nauczyciel prowadzący w tym samym czasie zajęcia wychowawczo-opiekuńcze i kształcące z grupą wychowanków przedszkola, jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych dzieci.
  12. Pozostawienie reszty dzieci bez opieki jest niedopuszczalne.
  13. O zaistnieniu wypadku w przedszkolu niezwłocznie powiadamia się dyrektora przedszkola.
  14. Postępowanie po zaistnieniu wypadku w przedszkolu reguluje obowiązująca                                w przedszkolu Procedura postępowania w razie wypadku dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Jaśle
  15. W razie wystąpienia urazów (skaleczenia, otarcia, zasinienia) niewymagających udzielenia I pomocy przedlekarskiej i niepowodujących stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola, nauczyciel za zgodą rodzica może dokonać niezbędnych czynności mających na celu udzielenie dziecku pomocy.
  16. O każdym wystąpieniu urazu nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub nauczyciel, pod którego opieką dziecko się znajduje, powiadamia w dniu zdarzenia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka oraz dyrektora przedszkola.
  17. Uraz nie stanowi wypadku.
  18. W przypadku wystąpienia urazów u dzieci będących pod opieką przedszkola nie sporządza się dokumentacji powypadkowej.
  19. W przypadku podejrzenia choroby dziecka niewymagającej udzielenia I pomocy przedlekarskiej (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.) nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców (opiekunów) dziecka i informuje ich o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola.

 

Załącznik nr 1 - Algorytm czynności resuscytacyjnych dla dzieci i dorosłych.

Załącznik nr 2 - Postępowanie w niedrożności dróg oddechowych.

Załącznik nr 3 – Udar słoneczny.

Załącznik nr 4 – Nieurazowe krwawienie z nosa.

 

 

 

 

   Załącznik nr 1        

ALOGRYTM CZYNNOŚCI RESUSCYTACYJNYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH

NOWORODKI, DZIECI                               DOROŚLI

 

30 uciśnięć serca

2 wdechy

2 oddechy

30 uciśnięć serca

 

Nie oddycha prawidłowo?

Udrożnij drogi oddechowe

Wykonaj 5 wdechów

Nie oddycha prawidłowo?

Wezwij pomoc

 

Dzwoń 999 lub 112

Nie reaguje?

 

Nadal nie reaguje? brak objawów krążenia

 

Brak objawów krążenia

Wezwij pomoc

Masaż serca 30 razy

Udrożnij drogi oddechowe

 

Nie reaguje?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 2

 

 

KASZEL NIEEFEKTYWNY

ZACHĘCAJ DO KASZLU

Oceniaj stan poszkodowanego (wydolność kaszlu, drożność dróg oddechowych)

PRZYTOMNY

5 uderzeń w okolicę miedzy łopatkową

5 uciśnięć (klatki piersiowej u niemowląt; nadbrzusza u dzieci>1 roku życia

 

POSTEPOWANIE W NIEDROŻNOŚCI DRÓG ODDECHOWYCH WYWOŁANYCH ASPIRACJĄ CIAŁA OBCEGO

NIEPRZYTOMNY

Udrożnij drogi oddechowe

5 oddechów ratowniczych

Zacznij CPR

KASZEL EFEKTYWNY

OCEŃ STOPIEŃ ZAGROŻENIA


                                                                                                                                 Załącznik nr 3

PIERWSZA POMOC – UDAR SŁONECZNY

 

PODEJRZENIE UDARU SŁONECZNEGO

ASEKURUJ CHOREGO. NIE DOPUŚĆ DO GWAŁTOWNEGO UPADKU

PRZENIEŚ GO W MIEJSCE ZACIENIONE I PRZEWIEWNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • UŁÓŻ NA PLECACH Z KLATKĄ PIERSIOWĄ UNIESIONĄ O KĄT 30 STOPNI
 • SPRAWDŹ TĘTNO

 

 

PRZYTOMNEGO

PYTAJ O OBJAWY

 

NIEPRZYTOMNEGO

 

 

 

 

 

 

 

1. POŁÓŻ ZIMNY OKŁAD NA GŁOWĘ I SZYJĘ !                             1. UŁÓŻ W POZYCJI BOCZNEJ USTALONEJ    

2.  W PRZYPADKU WYMIOTÓW CHROŃ PRZED                          2. KONTROLUJ FUNKCJE ŻYCIOWE, W RAZIE

     ZALANIEM DRÓG ODDECHOWYCH                           POTRZEBY PODEJMIJ RESUSCYTACJĘ

                                                                                                                             3. WEZWIJ POMOC MEDYCZNĄ

 

                                                                                                                                 Załącznik nr 4

PIERWSZA POMOC – NIEURAZOWE KRWAWIENIE Z NOSA

Nie wolno w pierwszej pomocy wkładać do nosa żadnych tamponów. Okłady z zimnej wody na nasadę nosa i kark mają głównie pomocnicze znaczenie psychologiczne. Można to robić lub nie.

 

KRWAWIENIE Z NOSA

SPRAWDŹ, CZY KRWAWIENIE USAŁO. JEŻELI NADAL KRWAWI, UTRZYMUJĄC UCISK, UDAJ SIĘ DO SZPITALA

SILNIE WYDMUCHAJ NOS

JEŻELI NADAL KRWAWI, UCISKAJ KOLEJNE 10 MINUT

UCIŚNIJ PALCEM SKRZYDEŁKO NOSA DO PRZEGRODY NOSOWEJ

UTRZYMUJ UCISK PRZEZ 10 MINUT. PO 10 MINUTACH DELIKATNIE ZWOLNIJ UCISK I SPRAWDŹ, CZY KRWAWIENIE USAŁO