• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752153
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

INSTRUKCJA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

 

INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA DLA OSÓB FUNKYJNYCH   I NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W JAŚLE

 

 

SPIS TREŚCI:

1. Instrukcja postępowania w przypadku ewakuacji placówki oświatowej

2. Instrukcja postępowania w przypadku pożaru placówki oświatowej

3. Instrukcja postępowania w przypadku ataku terrorystycznego

4.Instrukcja postępowania po zakończeniu akcji

 

 

 

1. Instrukcja postępowania w przypadku ewakuacji                             w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Jaśle

 

 1. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor przedszkola.
 2. Niezwłocznie powiadamia wszystkich pracowników przebywających na terenie ewakuowanego odcinka.
 3. W pierwszej kolejności ewakuowane są osoby z pomieszczeń zagrożonych.
 4. W dalszej kolejności ewakuuje się osoby poczynając od najwyższej kondygnacji, ruch rozpoczynają osoby ograniczonych zdolnościach poruszania się, strumień ruchu zamykają osoby sprawne fizycznie.  Ewakuacja odbywa się zgodnie z opracowaną instrukcją organizacji i przebiegu ewakuacji.
 5. Pomieszczenia na parterze w szczególnych przypadkach mogą być opuszczane przez okna.
 6. Nauczyciel powinien uporządkować grupę w ten sposób, aby bezpośrednio za nim znajdowały się osoby najsłabsze fizycznie, grupę zamykają odpowiedzialni uczniowie, którzy mogą, w razie potrzeby, wesprzeć słabszych.
 7. Nie należy bez potrzeby otwierać okien i drzwi.
 8. Pomieszczenia opuszczane nie powinny być zamykane na klucz
 9. Po zakończeniu ewakuacji opiekun grupy zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności.
 10. W razie podejrzenia, że ktoś mógł pozostać w strefie zagrożonej, należy powiadomić służby ratownicze.

 

2. Instrukcja postępowania w przypadku pożaru w budynku przedszkola

 

 1. W sytuacji zagrożenia pożarem należy zachować przede wszystkim spokój, ocenić sytuację i podjąć działania zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 2. Jeżeli zauważy się pożar lub otrzyma informację o pożarze, należy natychmiast zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu strefy objętej pożarem oraz Państwową Straż Pożarną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
 3. Należy użyć ustalonego alarmu pożarowego sygnalizowanego przez dzwonek szkolny (5 krótkich dzwonków).
 4. O zdarzeniu należy poinformować natychmiast dyrektora szkoły lub jego zastępcę.
 5. Należy bezzwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu gaśniczego znajdującego się w budynku. UWAGA! Nie wolno gasić ognia, którego nie jest się w stanie opanować! Nie gasi się wodą urządzeń pod napięciem oraz cieczy łatwopalnych!
 6. Dyrektor zarządza ewakuację ze strefy zagrożonej. ewakuacja odbywa się zgodnie z procedurami
 7. Do przybycia Straży Pożarnej akcją kieruje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.
 8. Wszyscy pracownicy muszą bezzwględnie podporządkować się poleceniom kierującego akcją.
 9. Dyrektor zleca pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu.
 10. Jeżeli to możliwe, dyrektor poleca usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp.
 11. Nie należy otwierać – bez wyraźnej potrzeby – drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem; dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.
 12. Otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar, należy zachować szczególną ostrożność.
 13. Nie należy wchodzić do pomieszczeń objętych pożarem, lecz jeśli to konieczne wchodząc trzeba zachować szczególną ostrożność, w zadymieniu poruszać się w pozycji pochylonej lub na czworakach, blisko posadzki, gdzie jest najwięcej powietrza i lepsza widoczność. Aby nie stracić orientacji należy poruszać się wzdłuż ścian, poręczy; usta zasłonić np. wilgotną chustką.
 14. Po przybyciu właściwych służb bezwzględnie należy stosować się do ich poleceń.
 15. Dowódcę przybyłych jednostek należy powiadomić o sytuacji i podjętych dotychczas działaniach.

 

3. Instrukcja postępowania w przypadku ataku terrorystycznego - wtargnięcie napastników do obiektu

 

 1. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.
 2. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę ich przetrwania).
 3. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś poleceniem.
 4. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się cenne dla służb ratowniczych.
 5. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.
 6. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: - nie pozwól dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna, - nakaż dzieciom położyć się na podłodze.
 7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy antyterrorystycznej.

UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.

 1. Po zakończeniu akcji: - sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek - o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję, - nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu, - prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.

 

 

Użycie broni palnej na terenie szkoły w sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem:

 

 1. Nakaż dzieciom położyć się na podłodze.
 2. Staraj się uspokoić dzieci.
 3. Dopilnuj, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia przemieszczania się.
 4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby dzieci wykonywały je spokojnie – gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników.
 5. O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych

UWAGA! Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację.

 1. Po opanowaniu sytuacji:

a)      upewnij się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź, czy strzały z broni palnej nie spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru),

b)      zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych

c)       udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym,

d)      w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie do sytuacji działania.

e)      zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.

 

Zagrożenie bombowe. Symptomy wystąpienia zagrożenia:

 

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne.

 1. Zainteresowania i uwagi wymagają:

a)      rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób, pozostawione bez opieki przedmioty typu teczki, paczki itp., osoby wyglądające na obcokrajowców, osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku,

b)      samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach (miejscach organizowania imprez i uroczystości).

2.  Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem.

3.  O swoich spostrzeżeniach poinformuj dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia odpowiednie służby: Straż Miejską lub Policję.

 

 

 

 

Postępowanie w sytuacji otrzymania informacji                                    o podłożeniu ładunku wybuchowego:

 

 1. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby - Policję, Straż Miejską, Urząd Miasta.
 2. Jednocześnie przeprowadza ewakuację budynku zgodnie z procedurami
 3. Osoba, która przyjęła zgłoszenie lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinna ten fakt zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrekcji szkoły. Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.
 4. Zawiadamiając policję dyrektor podaje następujące informacje:
  1. rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna,
  2. ujawniony podejrzany przedmiot),
  3. treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego;
  4. numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia, adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej, opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.

5. Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.

 

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:

 

 1. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.
 2. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.
 3. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
 4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
 5. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.
 6. Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji.
 7. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić dyrektora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
 8. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
 9. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy opuścić szkołę, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.)
 10. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji.

 

 Jak zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia „bomby”

 

 1. Podczas działań związanych z neutralizacją „bomby” należy zastosować się do poleceń policji.
 2.  Ciekawość może być niebezpieczna- należy jak najszybciej oddalić się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze należy informować o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę
 3.  Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.

 

Informacja o podłożeniu bomby

 

 1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna:
  1. słuchaj uważnie,
  2. zapamiętaj jak najwięcej,
  3. jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę
  4.  jeśli nie – spróbuj zapisywać informacje,
  5. zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w tle,
  6. nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki,
  7. jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisz ten numer.
  8. jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał
  9.  przekażesz ją Policji.
  10.  Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych
  11. Zaalarmuj dyrektora szkoły
  12.  Dyrektor dzwoni do Wydziału Oświaty i Wychowania i Kuratorium Oświaty.
  13.  Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki!
  14. Dyrektor zarządza ewakuację godnie z obowiązującą instrukcją UWAGA! Poinstruuj uczniów o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych – plecaków, reklamówek itp.
  15. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.
  16.  Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
  17. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj.
  18. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym,
  19.  Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu,
  20.  Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.

 

Wykrycie/ znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu)

 

 1. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu. UWAGA! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.
 2. Zadzwoń pod jeden z merów alarmowych:
 3. Zabezpiecz, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym – głównie uczniom, nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
 4. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki!
 5. Zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 6. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.
 7. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.
 8. Otwórz okna i drzwi.
 9. Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne.
 10. Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefonów komórkowych).
 11. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń

 

Po wybuchu bomby:

 

 1. Oceń sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnij się, jakiego rodzaju zagrożenia spowodował wybuch.
 2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych:
 3. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym.
 4. Sprawdź bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij działania odpowiednie do sytuacji.
 6. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń

 

 1. Instrukcja postępowania po zakończeniu trwania kryzysu

 

 1. Nauczyciele i pracownicy placówki/szkoły po zakończeniu kryzysu zobowiązani są do zapewnienia wsparcia i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Specyficzne dla interwencji kryzysowej jest to, że należy ją podjąć niezwłocznie po wydarzeniu, tak szybko, jak to tylko możliwe.
 2. W sytuacji kryzysowej dyrektor/wicedyrektor zobowiązany jest zwrócić się o pomoc psychologiczną do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i PCPR.
 3. Wychowawca jest osobą towarzyszącą psychologowi/psychologom w jego/ w ich oddziaływaniu terapeutycznym. Inni pracownicy powinni być świadomi wagi tego problemu.
 4. O czym opiekunowie powinni wiedzieć? - należy ucznia wysłuchać - dać uczniowi emocjonalne wsparcie ułatwiające emocjonalne odreagowanie - przeciwdziałać tendencjom do zaprzeczania - dokonać oceny dotychczasowych sposobów radzenia sobie - szukać sprawdzonych strategii działania - stworzyć plan pomocy.
 5. Czego opiekunowie powinni unikać: - pocieszania - dawania rad - pouczania - tłumienia reakcji emocjonalnych(np. zdania typu: ”będzie dobrze”, ”nie płacz już”, „uspokój się”) - pospieszania w działaniu - wymuszania szybkich decyzji - zbyt szybkiego podawania leków uspokajających.
 6. Normalna reakcja na sytuację kryzysową jest reakcją tzw. stresu traumatycznego – to zespół zachowań, reakcji emocjonalnych i myśli związanych z wydarzeniem traumatycznym. Za czas trwania tej reakcji jako normalnej, przyjmuje się okres uczestnictwa w zdarzeniu kryzysowym do około 6 miesięcy po nim.
 7. Wtedy uczniowie mogą: - unikać rozmów o zdarzeniu lub nadmiernie się na nim koncentrować - mieć nawracające, natrętne wspomnienia, bawić się w sytuację traumatyczną - miewać koszmary senne - doświadczać negatywnych emocji w sytuacjach związanych ze wspomnieniem traumy - „nic nie pamiętać” – psychologiczna amnezja
 8. Ponadto można u nich zaobserwować spadek zainteresowań, regres w rozwoju, poczucie wyobcowania, strach przed planowaniem przyszłości, nadwrażliwość na bodźce, wspomnienia napadowe wywołane przez bodziec podobny, zaburzenia zachowania (agresja, picie alkoholu, palenie papierosów, obgryzanie paznokci itp.)

Aby normalna reakcja na kryzys nie przerodziła się w chroniczną - nauczyciele, wychowawcy powinni zadbać o pomoc psychologa, tworzyć klimat umożliwiający mówieniu o rzeczach trudnych, zapewnić dzieciom/młodzieży możliwość powrotu do normalnych zajęć i rytmu dnia, nie bagatelizować ich przeżyć, dawać jasne wytłumaczenia sytuacji, być z dziećmi

 

 

Telefony alarmowe :

* Pogotowie Ratunkowe : 999
* Policja: 997
* Straż Pożarna : 998
* Straż Miejska : 986
* Pogotowie Ciepłownicze : 993
* Pogotowie Energetyczne : 991
* Pogotowie Gazowe: 992
* Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne: 994 (bez numeru kierunkowego, połączenie     bezpłatne)
* Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 112

*Miejskie  Centrum Zarządzania Kryzysowego -13 4486364

* Centrum Powiadamiania Ratunkowego WOPR: 0-601-100-100

 

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 20.05.2019r.