• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752191
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

PRZYPROWADZANIE DZIECKA

 

 

PROCEDURA  PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI OBOWIĄZUJĄCA

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2              

 W JAŚLE.

 

I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola.

 1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez

     rodziców ( opiekunów prawnych). Są odpowiedzialni za ich  

     bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

 1. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej

     dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik

     przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo                   

     i zdrowie dziecka.

 1. W godzinach od 6:30 do 7:00 lub 7:30 rodzice (  opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Punktualnie od godziny 7:00 lub 7:30 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.
 2. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 3. Rodzice ( opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 4. Dziecko chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 5. Rodzice maja obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie na pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
 6. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 

 

II. Odbieranie dziecka z przedszkola.

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców ( opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje                    w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 2. Rodzice ( opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną prze nich osobę.
 3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub                         ( w wypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego- nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
 5. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica              i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 6. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, ( opiekunów prawnych) dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
 7. Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godziny 15:30- 16:00                         ( w zależności od grafiku pracy nauczycieli), a od godziny 16:00 do 16:30 na sali zbiorczej.
 8. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego ( w tym z ogrodu) można pozwolić dziecku odejść dopiero, wtedy gdy rodzic ( osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
 9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważniona przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
 10. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego                 z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

 

 

III. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub 

zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki.

     1.  Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16:30.

 1. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola                                   ( w godzinach pracy przedszkola- sytuacje losowe) rodzice  lub opiekunowie  zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 2. W razie wyczerpania wszystkich możliwości skontaktowania się z  rodzicami, prawnymi opiekunami lub osobami upoważnionymi pisemnie nauczyciel po odczekaniu określonego czasu (30 min.) ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka.
 3. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola w dniu 31.08.2010r.rodzice w dniu 3.09.2010r.

Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych ( wrzesień).

 1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
 2. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2010 r., została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 27.08.2010 oraz Radę Rodziców w dniu 3.09.2010r.

 

 

 

 

 

 

 

………………………..…………………

( Rada Pedagogiczna)                                                                 ( Rada Rodziców)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 NR 2 W JAŚLE

 

 

Upoważniamdo odbioru mojego dziecka

 

……………………………………………………………………………………                                    

( imię i nazwisko dziecka)

 

uczęszczającego do Przedszkola  Nr 2 w Jaśle ul. Słowackiego 7

 

 

Lp.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Nr dowodu osobistego

Stopień pokrewieństwa

Nr telefonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoważnienie ważne jest od ……………………. do ………………………

 

 

Oświadczamy , że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru z przedszkola przez wskazaną wyżej osobę.

 

 

  Jasło, dnia ……………..         

 

 

 

…………………………..                                                     ………………………………….

( czytelny podpis matki)                                                     ( czytelny podpis ojca)

 


Załącznik nr 2

 

 

REJESTR UPOWAŻNIEŃ TELEFONICZNYCH

DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 W ROKU SZKOLNYM …………

 

 

 

Data

Imię i nazwisko telefonującego

Imię i nazwisko dziecka

Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka

Serie i nr dowodu osobistego osoby upoważnionej