• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752093
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

W CZASIE WYPADKU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM R 2 W JAŚLE

 

 1.  I.                    Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny     w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6, poz. 69 z póź. zm.).

 

 1.     II.               Definicja

Wypadek dziecka – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło  w czasie pozostawania dziecka pod opieką Przedszkola:

 • na terenie przedszkola;
 • poza terenem Przedszkola (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli).

 

 1.       III.          Opis działań
 2. Pracownik Przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku dziecka:
  1. niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy,
  2. nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci,
  3. niezwłocznie powiadamia dyrektora Przedszkola.
  4. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia – zwraca się o nadzór nad swoimi wychowankami nauczyciela uczącego w najbliższej sali, a ten nie może odmówić.
  5. O każdym wypadku dyrektor Przedszkola lub nauczyciel pod opieką którego przebywało dziecko w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego wychowanka.
  6. O każdym wypadku dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik zawiadamia niezwłocznie:
   1. rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
   2. pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
    1.       społecznego inspektora pracy;
    2. organ prowadzący szkołę lub placówkę;
    3. radę rodziców.
    4. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
    5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
    6. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie, siniak, guz), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala z nim:
     1. potrzebę wezwania pogotowia,
     2. potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,
     3. godzinę odbioru dziecka z Przedszkola w dniu zdarzenia
     4. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel lub dyrektor Przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe.
     5. O każdym wypadku dyrektor Przedszkola zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący                                             i współpracującego z Przedszkolem pracownika służby bhp.
     6. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
     7. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem Przedszkola, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.
     8. Dyrektor Przedszkola powołuje członków zespołu powypadkowego:
      1. w skład zespołu wchodzi współpracujący z Przedszkolem pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik Przedszkola przeszkolony  w zakresie bhp /społeczny inspektor pracy, przedstawiciel pracowników/,
      2. jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład zespołu wchodzi dyrektor Przedszkola oraz pracownik Przedszkola przeszkolony w zakresie bhp,
      3. w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty,
      4. przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników przedszkola wyznacza dyrektor,
      5. Pracownicy przedszkola nie udzielają żadnych informacji na temat wypadku osobom
       z zewnątrz, nie udzielają wywiadów. Wszelkich informacji na temat wypadku udziela wyłącznie dyrektor
       1.       IV.          Sposoby gromadzenia danych
 • „Rejestr wypadków”
 • Dokumentacja powypadkowa
 • Protokoły pokontrolne dyrektora Przedszkola i instytucji zewnętrznych uprawnionych do kontroli.